سیاستهای کیفیتی و محیطی

بانت بورو با کسب گواهینامه های  IATF 16949 و ISO 14001، برای تداوم استاندارد کیفیت بالا در تمامی مراحل تولید مدیریت کیفیت جامع را بکار گرفته است. بانت بورو در تمام واحدهای تولیدی، سیستم کیفیت یکپارچه و همه کارکنان با آگاهی از فلسفه کیفیت را در بکار گرفته اند. 

 
گواهینامه های کیفیت 

 

IATF  16949 : 2016
تاریخ صدور11.08.2021
تاریخ انقضاء10.08.2024
شماره گواهینامه44 111 211042

 

ISO 14001 : 2015
تاریخ صدور03.08.2021
تاریخ انقضاء02.08.2024
شماره گواهینامه28056/B/0001/UK/En

 ISO 45001 : 2018
تاریخ صدور03.08.2021
تاریخ انقضاء02.08.2024
شماره گواهینامه28056/C/0001/UK/En

        
TS ISO/EC 27001 : 2013
تاریخ صدور31.07.2020
تاریخ انقضاء17.07.2023
شماره گواهینامه: 31300668 ISMS13

        
FORD Q1 
 

 


آزمایشگاهها 

بانت بورو، در آزمایشگاههای نهایی تولید، تحقیق و توسعه و آبکاری متناسب با استانداردهای مشتریان آزمایشهای فیزیکی، مکانیکی و شیمیایی را در بنیه خود جای داده است. همچنین نمونه فعالیتهای تحقیق-توسعه و رفع نیازهای جدید مشتریان جهت آزمایش و تست در آزمایشگاهها به انجام می رسد.  

تصفیه

قوانین محیطی و متناسب با قوانین محیطی متناسب با شرایط موجود فعالیت نموده، 

شرکت سهامی صنایع و تجاری بانت بورو در آبکاری های انجام داده تمامی مواد آلوده کننده و مایعات بیولوژیکی با آخرین تکنولوژی های در تاسیسات تصفیه خانه تصفیه می نماید. بعد از تصفیه در مطابق با معیارهای تخلیه شهرک صنعتی امور تخلیه را به انجام می رساند. 

همچنین در آبکاری الکترولیز و آبکاری آلی، گاز و ذرات مواد زاید از فیلتر عبور داده شده و مواد مضر جدا شده آلودگی گاز جذب شده و به فضا هوا تمیز داده می شود. مایع تغلیظ شده برای افزایش ارزیابی و به  مراکز درمان و یا شرکت های بازیافت فرستاده شده است. 


a b c ç d e f g ğ h ı i j k l m n o ö p r s ş t u ü v y z (source)
A B C Ç D E F G Ğ H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z (should be like this)