Kalite, Çevre ve ISG Politikaları

Bant Boru kendi geliştirdiği teknolojisi ile fren ve yakıt boruları üretiminde lider bir firmadır. Farklı ülkelerdeki kuruluşlarla yapmakta olduğu işbirlikleri ile beyaz eşya ve otomotivde pazar payını arttırmayı hedefler.
 
 
Bu doğrultuda,

 • “Sıfır hata” stratejimizin uygulanmasına ilave olarak, ilk seferde doğru ürünü üretirken, kalitesizlik maliyetlerini düşürmeyi, kalitenin kontrolden ziyade üretilir olması gerektiği bilincini ve sürekli geliştirme arzusunu tüm taraflara benimsetmeyi öncelik olarak belirler.
 • Yetenekli çalışanları ile müşteri memnuniyetini ve ürün güvenliğini her zaman ön planda tutar.
 • Müşteri odaklı bir yaklaşımla müşteri istek ve beklentilerini hızlı ve etkin şekilde karşılayan bir kalite sisteminin sürdürülmesini garanti eder
 • İnovasyonu ve tasarımda kaliteyi değer zincirindeki tüm ürün ve süreçlerinde yaygınlaştırmayı hedefler ve bu amaçla kendi Konusun da veya yakın konulardaki sektör belirleyicileri ile işbirliği yapar.
 • Sözleşme şartlarına, müşteri özel isteklerine, yasal düzenlemelere ve zorunlu standartlara uymayı amaç edinir.
 • Risk odaklı süreç analizleri ve geliştirme çalışmaları ile tüm çalışanlarımızın katılımıyla sürekli iyileştirme faaliyetlerini şirket Kültürünün önemli bir öğesi olarak sürdürmeyi hedefler.
 • Marka bilincinin geliştirilmesini çalışanların ortak ve asli hedefleri içinde görmesini amaç edinir.
 • Kalite politikamız çerçevesinde ulaşılan başarıların sürdürülebilir olmasını ve daha yüksek seviyelere taşınmasını amaç edinir. 


IATF 16949 ve ISO 14001 sertifikalarına sahip olan BANTBORU, yüksek kalite standardını sürdürebilir kılmak için üretimin her aşamasında Toplam Kalite Yönetimi’ni (TQM) uygulamaktadır. BANTBORU organizasyonunda yer alan bütün birimler, mevcut kalite sistemine entegredir ve bu birimlerin bütün çalışanları toplam kalite felsefesinin bilincinde olarak çalışmalarını sürdürmektedir.
 

KALİTE SERTİFİKALARIMIZ

 

IATF  16949 : 2016
Başlama tarihi: 11.08.2021
Geçerlilik tarihi: 10.08.2024
IATF Sertifika Numarası: 44 111 211042

 

ISO 14001 : 2015
Başlama tarihi: 03.08.2021
Geçerlilik tarihi: 02.08.2024
Sertifika Numarası: 28056/B/0001/UK/En

ISO 45001 : 2018
Başlama tarihi: 03.08.2021
Geçerlilik tarihi: 02.08.2024
Sertifika Numarası: 28056/C/0001/UK/En


        
TS ISO/EC 27001 : 2013
Başlama tarihi: 31.07.2020
Geçerlilik tarihi: 17.07.2023
Sertifika Numarası: 31300688 ISMS13

        
FORD Q1 
  

Gebze Organize Sanayi Bölgesi ve İzmit / Köseköy Bölgesinde faaliyet göstermekte olan BANT BORU A.Ş ’de çift katlı bakır kaynaklı çelik boru, tek katlı dikişli çelik boru, yakıt-vakum borusu, klima borusu ve direksiyon borusu üretilmektedir.

Tüm süreçlerimizde çevreyi ve doğal kaynakları korumayı aşağıdaki maddeleri uygulamayı, takip etmeyi ve sürekli geliştirmeyi taahhüt ediyoruz.


İSG POLİTİKASI
 

BANT BORU Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak benimsemiş olduğumuz İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası, insana ve içinde yaşadığı çevreye duyulan saygıya dayanmaktadır. Güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı temin etmek üzere, herkes kendi yetki sınırları içinde gerekeni yapmakla yükümlüdür. En önemli hedeflerimizden biri de, tüm çalışanlarımızı ve içinde bulunduğumuz çevreyi iş kolumuzun olası risklerine karşı korumaktır.

 • İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yürürlükte bulunan ulusal ve uluslararası mevzuatlara ve diğer gerekliliklere uygun hareket etmeyi,
 • Tüm faaliyetlerimizde iş sağlığı ve güvenliği alanında tehlike ve risklerin değerlendirildiği, kontrol edildiği, periyodik olarak gözden geçirildiği ve bütün çalışanlara duyurulduğu bir çalışma ortamı sağlamayı,
 • İş yeri ve eklerinde tüm çalışanlarımızın, alt yüklenicilerin ve ziyaretçilerin sağlık ve güvenliğini tehdit altına alan, iş kazası ve meslek hastalığına neden olabilecek; kimyasal, fiziksel, işyeri ergonomisi, makine/ teçhizat, yangın vb. acil durumlara neden olacak tüm tehlike kaynaklarını belirleyerek, risk değerlendirme çalışmalarını yapmayı, bu tehditlere karşı önleyici tedbirler almayı, 
 • Tüm çalışanlarımız için çalışma ortamındaki tehlike ve risklere uygun olarak; araç, gereç ve Kişisel Koruyucu Ekipmanları bulundurmayı ve kullanılmasını sağlamayı,
 • Çalışanlarımızın, taşeronlarımızın ve ziyaretçilerimizin sağlıklı ve güvenli bir şekilde çalışmaları için İSG alanında eğitmeyi, yetkinlik ve bilinçlerini arttırmayı ve İSG Kültürünün bir parçası olarak sisteme katılımlarını sağlamayı,
 • Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı için ulusal ve uluslararası mevzuatlarda ve diğer gerekliliklerde belirlenmiş olan Makine emniyeti, ergonomi, kimyasalların güvenli yönetimi vb. kuralları içeren iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemimizi sürekli geliştirmeyi,
 • BANTBORU Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından belirlenen iş sağlığı ve güvenliği kurallarına tüm çalışanlarımızın, taşeron, tedarikçi ve ziyaretçilerimiz dahil tüm paydaşlarımızın uymasını sağlamayı,
 • Yangın, ilkyardım, tahliye ve kimyasal sızıntısı gibi acil durumları güvenli yönetebilmek için gerekli tatbikatları yapmayı ve şeffaf bir şekilde raporlamayı,
 • İş yerinde bulunan tüm yangın algılama, alarm ve söndürme (yangın tüpleri, otomatik yangın söndürücüler, duman algılama vb.) sistemlerine ait ekipmanların düzenli bakımlarını yaparak her zaman yerinde ve çalışır durumda olmasını sağlamayı,
 • Sağlık ve güvenlik konularında paydaşlarımızla sorumlu, uyumlu ve açık bir şekilde iletişim ve iş birliği kurarak İSG yönetim sistemi performansımızı sürekli iyileştirilmeyi ve geliştirmeyi sağlamayı,
 • Kimyasal maddeler ile çalışma yapılan alanlarda tehlikeli kimyasalların güvenli kullanımı, taşınması ve depolanması konusunda tehlikeleri belirleyerek her türlü kimyasalın potansiyel tehlikelerini ve çevresel etkilerini içeren risk analizleri yapmayı,
 • Kimyasallarla çalışma yapan tüm çalışanlarımızı çalışma alanında kullandıkları kimyasalların tehlike ve risklerine karşı eğitmeyi, kimyasalların tehlikelerini kaynağında yok etmeyi, yok edilemez durumlarda, SDS' lerine uygun olarak önleyici tedbirleri almayı ve kişisel koruyucu donanımlarını sağlamayı, kullandırmayı,
 • Mümkün olduğunda tehlikeli kimyasalları, sağlığa daha az zararlı alternatif kimyasallarla değiştirmeyi,
 • Tüm üretim ve operasyonel faaliyetlerimizde kullanılan makine ve ekipmanların tasarım aşamasından başlayarak, işletme ve bakım faaliyetleriyle birlikte; makine emniyeti ve ergonomi prensiplerine uygun olarak (hareketli parçalar, yetkisiz erişim, güvenlik donanımı vb.) tehlikelerini belirlemeyi, kaynağında yönetmeyi ve sürekli iyileştirmeyi,
 • Makine ve teçhizatları kullanan çalışanlarımızı çalışma prensipleri, bakım faaliyetleri vb. olası makine emniyeti tehlikelerine karşı eğitmeyi ve yetkinliklerine uygun olarak erişimleri sınırlamayı,
 • Bantboru’ nun sürdürülebilir gelişmesinin bir göstergesi olarak, ürünün tasarımından, yaşam ömrünün sonuna kadar endüstriyel dünyadaki gelişmeleri de göz önüne alarak, gelecekte oluşabilecek olası durumları önceden tahmin etmeyi, konumumuzu gözden geçirmeyi ve sürekli iyileştirmeyi İSG politikamız olarak taahhüt ederiz.

Taahhüt ettiğimiz ve uyguladığımız İSG politikamız çalışanlarımız, kamu ve diğer tüm paydaşlarımızın erişimine açıktır.

ÇEVRE POLİTİKASI

Gebze Organize Sanayi Bölgesi ve İzmit / Köseköy Bölgesinde faaliyet göstermekte olan BANT BORU A.Ş ’de çift katlı bakır kaynaklı çelik boru, tek katlı dikişli çelik boru, yakıt-vakum borusu, klima borusu ve direksiyon borusu üretilmektedir.

Tüm süreçlerimizde çevreyi ve doğal kaynakları korumayı aşağıdaki maddeleri uygulamayı, takip etmeyi ve sürekli geliştirmeyi taahhüt ediyoruz.
 • Bant Boru A.Ş. olarak içinde yaşadığı toplum ve çevrenin bir parçası olma bilinciyle hareket etmek, 
 • Tüm çalışanlarımıza çevre konusunda eğitimler vererek üst yönetimden en alt birime kadar çevre sorumluluk bilincini artırmak, onların katkılarıyla bir şirket kültürü oluşturmak ve bu konuda kendimizi sürekli olarak geliştirmek,
 • Üretimimizle ilgili olarak, çevre boyut ve etkilerini göz önüne almak suretiyle çevreye duyarlı alternatifler üretmek,
 • Çevre amaç ve hedeflerini oluşturarak çevresel performansımızı sürekli iyileştirmek ve geliştirmek,
 • Başta çalışanlarımız ve tedarikçilerimiz olmak üzere tüm paydaşlarımız ile birlikte topluma katkı çalışmaları yapmak, çevreye yönelik tüm çalışmalarımızı paylaşmak ve tedarikçilerimizin faaliyetlerini güvenli ve çevreci bir bakış açısıyla gerçekleştirebilmeleri için teşvik etmek,
 • Çevreyle ilgili kapsamı içerisinde olduğumuz tüm ulusal ve uluslararası mevzuatların gerekliliklerini minimum şartlar olarak kabul ederek, mümkün olan hallerde bu şartların ötesinde ilerleme kaydetmek,
 • Yasal gereklilikler, ulusal/uluslararası kalite standartları ve çevre iznimiz gereği hava kalitesini etkileyecek emisyon faktörlerini sürekli olarak izlemek ve raporlamak,
 • Doğal kaynakların ve enerjinin verimli kullanılabilmesi, korunması ve faaliyetlerimiz kaynaklı olası çevresel etkilerin azaltılması için gerekli tüm insani, teknolojik ve finansal kaynakları sağlamak ve gerekli tedbirleri almak,
 • Kirliliği kaynağında önleyerek, atık oluşumunu azaltmak, atıkları ayrı toplayarak geri dönüşümünü sağlamak ve geri kazanımı desteklemek,
 • Hava, su ve toprak kirliliğini, sızıntı ve dökülmeleri ve gürültüyü mümkün olduğunca azaltmak ve önlemek,
 • Su kaynaklarının kullanımını olumsuz etkileyecek aşırı su tüketimini önleyerek; su kalitesinin ve verimliliğinin artırılmasına yönelik faaliyetlerde bulunmak,
 •  İklim değişikliği olgusuna sorumluluk bilinciyle yaklaşarak tüm üretim ve operasyonel süreçlerimizden kaynaklanan sera gazı emisyonlarını minimize etmek, İklim değişikliği etkilerinin azaltılmasına ve enerji verimliliğine öncelik vererek yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını artırmaya yönelik faaliyetlerde bulunmak,
 • Tüm faaliyetlerimizden kaynaklanan enerji tüketimi ve sera gazı emisyon faktörlerini sürekli izleyerek kayıt altına almak,
 • Çevreye zararlı olabilecek atıkların, hammaddelerin ve faaliyetlerin olumsuz etkilerini en az seviyeye indirmek; mevcutta ve gelecekte ürünlerimizde yaşam döngüsü felsefesi ile tasarım aşamasından ömür çevrimi sonuna kadar tüm süreçlerde kullanılan kimyasalları güvenli yöneterek olumsuz çevresel etkileri azaltmak; düşük sera gazı emisyonunu, enerji verimliliğini ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını ön planda tutmak, 
 • Faaliyetlerimizde kullanılan kimyasallar için yürürlükteki tüm yasalara ve düzenleyici gerekliliklere uygun SDS/MSDS’leri eksiksiz olarak sağlamak ve düzenli kontrolünü yapmak,
 • REACH (AB Direktifi), ADR- Avrupa Antlaşması ve BEKRA (TR Çevre Mevzuatı) gibi Tüm ulusal ve uluslararası mevzuatlar çerçevesinde faaliyetlerimizde kullanılan kimyasalların güvenli taşınması, depolanması, kullanılması, geri dönüştürülmesi ve/veya bertaraf edilmesini sağlamak, sürekli izlemek ve raporlamak, 
 • Habersiz yaptığımız acil durum tatbikatları ile olası kimyasal dökülmelerine / çevre kazalarına karşı kurumsal farkındalığımızı en üst seviyede tutmak.

 

LABORATUVAR
 
BANT BORU A.Ş standartlara ve yasal gerekliliklere uygun hizmet vermeyi, sektörün gelişimine katkıda bulunmayı ve bunu sürdürebilir kılmayı hedefler. Bu bağlamda da şu maddelerde kendini geliştirmeyi amaçlar.
 
İnovasyon

Teknolojik gelişimleri yakından takip etme ve bu konuda öncü olma


Testlerin Gerçekleştirilmesi

Test taleplerini zamanında ve standartlara uygun bir şekilde; dürüstlük, tarafsızlık ve gizlilik prensiplerinden taviz vermeden gerçekleştirebilme


Ekipmanlar

Müşteri isteklerine uygun ve yüksek teknolojiye sahip cihazlarla çalışma ve yakın sektörlerdeki gelişmeleri takip ederek, bunun sürekliliğini sağlayabilme


Çalışanlar

Sorumluluk ve ürün güvenliği bilinci yüksek, yetkin, sektörün gerektirdiği teknolojik yeniliklere açık çalışanlara sahip olabilme


a b c ç d e f g ğ h ı i j k l m n o ö p r s ş t u ü v y z (source)
A B C Ç D E F G Ğ H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z (should be like this)