Etik Politikası

Bant borunun kurum kültürünün temelini oluşturan iş etiğine bağlılık, şirketin tüm faaliyet ve operasyonlarına yön vermektedir. Bu, en üst düzeyde etik davranışın her Bant Boru çalışanının temel bir önceliği ve sorumluluğu olduğu anlamına gelir.
Bu bağlamda; hedefimiz, çalışanlarımız, müşterilerimiz ve tedarikçilerimiz, iş ortaklarımız dahil tüm paydaşlarımızın İş Etiği Politikamızı anlaması ve benimsemesidir.

 • Yolsuzluk, Haraç ve Rüşvet;
Bant Boru, rüşvet ve yolsuzlukla ilgili konularda hoşgörüsüz bir yaklaşım sergilemektedir. Şirket, faaliyetlerini yasal ve etik yönergeler doğrultusunda adil ve dürüst bir şekilde gerçekleştirmeyi taahhüt eder. Bant Boru, oluşturduğu tüm politika ve prosedürlerde yasa ve yönetmeliklerin gerekliliklerine, etik ve mesleki standartlara ve evrensel kabul görmüş ilkelere tam uyum sağlamaya özen göstermektedir. Bu kapsamda rüşvet ve yolsuzluk riskleri belirlenmekte ve bunların azaltılmasına yönelik aksiyonlar alınmaktadır.
Şirket etik ilkelerine tümüyle uyumun sağlanması, rüşvet ve yolsuzlukla mücadele konularında ve yasal düzenlemeler hakkında farkındalığın arttırılması için düzenli etik yönerge duyuruları ve çevrimiçi eğitim kaynakları ile desteklenmektedir.
Müşteriler tarafından ticari rüşvet kapsamında kurum çalışanına yapılan doğrudan teklifler, ödemeler ve çeşitli olanaklar verilmesi yasalar gereği suç olup kurum çalışanlarının dolaylı ya da dolaysız olarak kişisel ödeme veya rüşvet kabul etmesi kesinlikle yasaktır.
 • Hediyeleşme;
Çalışanlar ve yöneticiler olarak, üçüncü taraflardan şirketin tercih ve kararlarına etki edecek ve bu şekilde algılanabilecek hiçbir hediye, indirim ve avantajı talep ve kabul etmeyiz.
 • Mahremiyet;
Ticari planlar, üretim, ürün geliştirme ve teknoloji, araştırma ve geliştirme ve patent çalışmalarına ilişkin bilgiler, pazarlama ve fiyatlandırma bilgileri, müşteri bilgileri, personel haklarına ilişkin bilgiler ve üçüncü kişilerle yapılan "gizlilik sözleşmeleri" çerçevesindeki bilgileri kapsar. Çalışanların, müşterilerin, işletmenin ve/veya tüm işbirlikçilerin gizlilik kurallarına riayet edilir ve sağladıkları bilgiler yasal zorunluluk olmaksızın paylaşılmaz. İşverene ait hiçbir belgenin elektronik ortamda kopyası, işveren makamlarının izni olmaksızın ve işin doğal akışı dışında kaydedilerek, yazdırılarak veya yazılarak veya kağıda, CD, DVD ve diğer kayıt cihazlarına sair suretlerle alınmaz. Başkalarına elektronik ortamda veya farklı yöntemlerle iletilemez ve bu belgeler silinmeye, eklemeye, kurcalamaya, montaja vb. tabi tutulamaz. Gizlilik kurallarına uyma yükümlülüğü işverenden ayrıldıktan sonra da devam eder.
 • Mali Sorumluluk (Doğru Kayıtlar);
Bant Boru, finansal hesaplar, kalite raporları, zaman kayıtları, harcama raporları ve uygun olduğunda müşterilere veya düzenleyici makamlara yapılan sunumlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere iş belgelerinin doğru bir şekilde kaydedilmesine, sürdürülmesine ve raporlanmasına büyük öncelik vermektedir.
 • Bilgilerin Açıklanması;
Bant Boru vizyonunu gerçekleştirmek için kullanılan en önemli varlıklardan biri de bilgidir. Buna göre bilgiyi etkin kullanmak, doğru paylaşmak ve kuruma ait bilgilerin gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini sağlamak tüm çalışanların sorumluluğundadır. Çalışanlar; görevleri ve/veya Şirket ile ilgili gizli konuları yemekhane, asansör, servis araçları ve benzeri umuma açık yerlerde şirket dışında ve/veya şirket içinde tartışmaz, tartışma ve olumsuz yorumlara yol açmaz. Şirket'e ait gizli bilgiler gerek Şirket adına çalıştığı süre içinde gerekse Şirket ile ilişkisi sona erdikten sonra kendisinden saklanmakta olup, Şirket'in izni ve bilgisi olmaksızın Şirket dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlara bu bilgilerin verilmesinden kaçınılmaktadır.

 • Adil Rekabet ve Anti-Tröst (Tekelleşmeyi Önleme);
Bant Boru, rakipleriyle haksız rekabete yol açacak ve müşteri menfaatlerine aykırı işbirlikleri yapmaz. Adil, hukuka, hakkaniyet ve dürüstlük kurallarına uygun olarak rekabet eder ve haksız rekabetten kaçınır. Bant Boru'nun yönetim kontrolüne sahip olduğu tüm operasyonlarda dürüstlük, ürün kalitesi, fiyat ve müşteri hizmetlerine dayalı adil ticaret ve dürüst rekabet tam olarak benimsenmiştir. Bant Boru, rekabete aykırı teklif ve önerilere asla müdahil olmak istemeyen tepkiler verir. Stratejik bir ittifakta, ortak ihalede (konsorsiyum ihalesi) veya taşeronluk anlaşmasında bir rakiple işbirliği yapmadan önce daima yasal tavsiye alır ve kendi rekabet sorumlulukları konusunda net değilse rehberlik ister.
 • Çıkar çatışmaları;
İş ilişkisi içerisinde olan kişi ve kuruluşlar, kendilerinden ve/veya yakın çevresinden faydalanmazlar ve/veya ek mali menfaat elde etmezler.
Çalışanlarımız, kendisini şirketimiz ile çıkar çatışmasına sokacak veya bir çıkar çatışması durumu yaratabilecek durumdan veya çıkardan kaçınmalıdır. Çıkar çatışmasına neden olabilecek “Eş, Akraba, Arkadaş İle İş İlişkisine Girme”, “Kurum Dışında İş Yapma, Görev Alma” ve “Görevi Kötüye Kullanma” gibi dikkat edilmesi gereken hususlar Bantboru Etik Kod kitapçığında belirtilmiştir.
 • Sahte Parçalar;
Bant Boru, ürünlerine uygun yöntem ve süreçleri sürekli olarak geliştirmekte, uygulamakta ve sürdürmekte ve teslim edilebilir ürünlere sahte parça ve malzemelerin girme riskini en aza indirmektedir. Sahte parça ve malzemeleri tespit etmek ve tespit edilirse malzemeleri karantinaya almak ve Orijinal Ekipman Üreticisi (OEM) müşterisini ve/veya kanun uygulayıcılarını uygun şekilde bilgilendirmek için etkili süreçler oluşturulmaktadır.
 • Fikri mülkiyet;
Şirket kaynakları, şirket onayı olmaksızın başka bir amaç ve kişisel menfaat için kullanılamaz ve üçüncü kişilerle paylaşılamaz.
 • İhracat Kontrolleri ve Ekonomik Yaptırımlar;
Bant Boru, ilgili tüm ülkelerin yürürlükteki ihracat kontrolleri ve ekonomik yaptırım yasa ve yönetmeliklerine uyumu sağlar.
 • İhbar ve Misillemeye Karşı Koruma;
Bant Boru, çalışanların ve iş ortaklarının şikayet bildiriminde bulunmaları nedeniyle işten çıkarma, tehdit, taciz veya diğer olumsuz davranışlara maruz bırakılmayacağına dair güvence verir. Ayrıca; duyuru atan kişiye karşı misilleme yapmak isteyenlere de uygun disiplin cezası verir.
 • Taraf Tutma ve Ayrımcılık
Bantboru ırk, renk, cinsiyet, milliyet, din vb. ayrımı yaparak müşterileri dahil hiçbir paydaşına hizmette ve çalışma koşullarında ayrımcı davranamaz.
Bantboru çalışanları kişileri küçümseyecek ve utandıracak profesyonellik dışı bir yaklaşımla işini yapmamaktadır.
İş Etiği kurallarını diğer Bantboru Politikaları ile desteklenmektedir.
 • Etik Kurulu
Bant Boru bünyesinde oluşturulacak Etik Kurul üyeleri, adil, şeffaf ve tarafsız davranabilen, görevlerinde yetkin ve deneyimli, çalışanlara örnek olabilecek kişilerden oluşmaktadır. Etik Kurul'un seçimi şirket üst yönetimi tarafından belirlenir.
Etik Kurul, Etik Kurallar çerçevesinde yapılan şikayet ve bildirimlerin gizliliğini garanti eder, tarafsız ve adil bir soruşturma yürütür ve sonuçlarını ilgili kişilerle paylaşır, bildirimde bulunan çalışanların iş güvenliğini sağlar, şikayetler ve bildirimler zamanında, adil ve tutarlı bir şekilde incelenir ve sonuçları ile ilgili gerekli aksiyonlar alınır.

a b c ç d e f g ğ h ı i j k l m n o ö p r s ş t u ü v y z (source)
A B C Ç D E F G Ğ H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z (should be like this)