سیاستهای کیفیتی و محیطی

بانت بورو با کسب گواهینامه های  IATF 16949 و ISO 14001، برای تداوم استاندارد کیفیت بالا در تمامی مراحل تولید مدیریت کیفیت جامع را بکار گرفته است. بانت بورو در تمام واحدهای تولیدی، سیستم کیفیت یکپارچه و همه کارکنان با آگاهی از فلسفه کیفیت را در بکار گرفته اند. 

 
گواهینامه های کیفیت 

 

IATF  16949 : 2016
تاریخ صدور: 11.09.2012
تاریخ انقضاء: 10.09 2021
شماره گواهینامه: 331364
 
ISO 14001 : 2015
تاریخ صدور 12.10.2007
تاریخ انقضاء: 11.10.2022
شماره گواهینامه: 28056/A/0001/UK/En

        
TS ISO/EC 27001 : 2013
تاریخ صدور: 18.07.2017
تاریخ انقضاء: 17.07.2020
شماره گواهینامه: 31300668 ISMS13

        
FORD Q1 
 

 


آزمایشگاهها 

بانت بورو، در آزمایشگاههای نهایی تولید، تحقیق و توسعه و آبکاری متناسب با استانداردهای مشتریان آزمایشهای فیزیکی، مکانیکی و شیمیایی را در بنیه خود جای داده است. همچنین نمونه فعالیتهای تحقیق-توسعه و رفع نیازهای جدید مشتریان جهت آزمایش و تست در آزمایشگاهها به انجام می رسد.  

تصفیه

قوانین محیطی و متناسب با قوانین محیطی متناسب با شرایط موجود فعالیت نموده، 

شرکت سهامی صنایع و تجاری بانت بورو در آبکاری های انجام داده تمامی مواد آلوده کننده و مایعات بیولوژیکی با آخرین تکنولوژی های در تاسیسات تصفیه خانه تصفیه می نماید. بعد از تصفیه در مطابق با معیارهای تخلیه شهرک صنعتی امور تخلیه را به انجام می رساند. 

همچنین در آبکاری الکترولیز و آبکاری آلی، گاز و ذرات مواد زاید از فیلتر عبور داده شده و مواد مضر جدا شده آلودگی گاز جذب شده و به فضا هوا تمیز داده می شود. مایع تغلیظ شده برای افزایش ارزیابی و به  مراکز درمان و یا شرکت های بازیافت فرستاده شده است. 

a b c ç d e f g ğ h ı i j k l m n o ö p r s ş t u ü v y z (source)
A B C Ç D E F G Ğ H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z (should be like this)